Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Om programmet

6245 lantbr tryck webb

Foto: Lantmännen Lantbruk

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri studerar nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och förhoppningen är att bidra till att skapa synergier och samverkansmöjligheter mellan vattenbruk och jordbruk. Fokus ligger på att utveckla dessa produktionsformer i vår del av världen, men med en global helhetssyn. Forskningsprogrammet finansieras i samverkan mellan Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse.

Finansiärerna önskar att forskningen bedrivs transdisciplinärt och genomförs i samverkan med berörda samhällsintressenter och branscher. För att förstärka samverkan och kommunikation inom programmet har finansiärerna tillsatt en programkoordinator.

Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse har alla ett långsiktigt engagemang inom det tematiska område som programmet omfattar. Mistra är öppet för ett fortsatt engagemang i traditionell Mistraprogramform inom hela eller delar av det tematiska området i ett senare skede, beroende på hur framgångsrik forskningen blir och vilka behov av ytterligare kunskap som efterhand
identifieras.

Bakgrund till utlysningen

Vattenbruk
Vattenbruk är den snabbast växande formen av matproduktion i världen med en för närvarande årlig produktion av ungefär 80 miljoner ton, vilket utgör närmare hälften av den totala mängden fisk, skaldjur och vattenväxter som används för humankonsumtion. Utsläppen av växthusgaser är lägre i vattenbruk jämfört med uppfödning av landlevande djur. Det finns dock andra miljöproblem förenade med vattenbruk. Det foder som används vid fiskodling baseras i hög grad på fiskmjöl och fiskolja. Med överfiske och hotade fiskbestånd runt om i världen är det önskvärt att finna alternativ. Idag används alltmer foder som är baserat på andra råvaror. Läckage av näring är ett annat problem, framför allt om odlingen sker i övergödda vatten, t.ex. längs med Östersjökusten.

Vattenbruk i Sverige är en relativt outvecklad del av livsmedelssektorn. Här finns en unik potential för skapande av nya arbetstillfällen som kan kompensera kustsamhällenas minskade kommersiella fiske. Tekniskt och odlingsbiologiskt finns problem som måste övervinnas för kommersiell etablering av vattenbruk i större skala. Forskningsdriven och kunskapsbaserad utveckling, bl.a. för produktion av marina larver (fisk och skaldjur), foderfrågor och odlingssystem, är avgörande för en sådan kommersiell etablering.

Jord- och trädgårdsbruk
Huvuddelen av de livsmedel som människan konsumerar har sitt ursprung i jordbruksmark. Den odlingsbara marken är en begränsad resurs och konkurrensen om den ökar med en globalt växande befolkning, mera arealkrävande konsumtionsmönster samt behov av andra produkter än livsmedel såsom biobränslen, fibrer till textiler och andra biobaserade produkter. Framtidens jord- och trädgårdsbruk, både i Sverige och globalt, står inför stora utmaningar när produktionen ska möta en ökad konsumtion och samtidigt minska andelen fossil energi och den negativa påverkan på miljön och människors hälsa och välfärd.

Synen på avkastning och vad som är en användbar produkt måste vidgas och produktionen anpassas till ett föränderligt klimat. Nya kunskaper krävs för ökad produktion av högkvalitativa produkter, samtidigt som negativ miljöpåverkan minimeras.

Exempel på områden är markbördighet, vattenanvändning, kretsloppslösningar, nya grödor, sorter och raser, inkluderat metoder för framställning av dessa, förbättrat skydd mot sjukdomar och skadegörare, liksom jordbrukarnas anpassning till varierande och förändrade förhållanden.

Mer specifikt behövs bl.a. kunskap om djurens foderutnyttjande, hållbarhet, och inhysning. Andra specifika exempel är precisionsjordbruk, resistens- och kvalitetsutveckling, biologiska bekämpningsmetoder, ekosystemtjänster, användning av urbana miljöer, samt utveckling av biologiska markörer och analysmetoder.

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01